Clubgrade pilootproject – ontwikkelingsgroep > update 29 mei 2018

Zoals reeds eerder gemeld heeft TASSEIKAN als zijnde club als enige gevechtssport deelgenomen aan een gloednieuw experimenteel project. Dit project – clubgrade genaamd – heeft tot doel om de sportclubs duurzaam te versterken. Dit enerzijds door clubs (sporttak overschrijvend) met elkaar in contact te brengen, met daarbij in het achterhoofd houdende: “Wat kunnen clubs van elkaar leren?” en anderzijds door zogenaamde meetinstrumenten vanuit de sportclub-bril in kaart te brengen (“Wat & hoe willen we als clubs geholpen worden?”).

De eerste fase van dit experimenteel project betreft een zogenaamde ontwikkelingsgroep. We kregen een blik achter de schermen waarmede we stiekem in een blik in de nabije toekomst mochten werpen. Maar er moest vanzelfsprekend ook gewerkt worden.

Hierbij werd tevens getracht om een foto te nemen van hoe de club en de clubwerking leeft en ervaren wordt. Hierbij met bijzondere aandacht voor: “Hoe de werking van het clubbestuur ervaren wordt?“. En deze ervaring dient te gebeuren vanuit 4 perspectieven: het clubbestuur zelf, de lesgevers, de leden en de vrijwilligers. Bedoeling is om vanuit deze clubfoto analyses te maken, conclusies te trekken en acties te ondernemen. Want: “Waar gaat het goed (en wat moet vanzelfsprekend behouden blijven)?”, “Waar is bijsturing nodig ( d.m.v. aanpassen op maat van)?” en “Wat kan en/of moet er veranderd worden (d.m.v. wijzigen op maat van)?”.

Het was een leuke ervaring om deel uit te maken van deze ontwikkelingsgroep. Maar het mag ook wel eens vermeld worden dat het allemaal ook wel tijds- en arbeidsintensief was. Bovendien is het enige resultaat voor de club de zogenaamde clubfoto, die dan nog op een correcte manier dient geïnterpreteerd te worden. Men dient hiervoor toch enige kennis van zaken te beschikken. Indien gewenst kan men daarvoor beroep doen op de omkadering vanwege clubgrade.

De ontwikkelgroep kwam viermaal bijeen tussen maart en mei 2018 om feedback/input te leveren op het UGent meetinstrument en de volledige Clubgrade architectuur:

  • 5 maart: Aan de hand van een verbeterkader stuurde de groep de Clubgrade architectuur bij vanuit een sportclubbril
  • 19-20-21 maart: De groep werd opgesplitst om in heel kleine groepjes interactief in te gaan op goede praktijkvoorbeelden en katalysators te ontginnen waar clubs (positief) in beweging zijn gegaan.
  • 18 april: Terugkoppeling bijgestuurde Clubgrade architectuur en ontgonnen katalysators + UGent meetinstrument/clubrapport
  • 14 mei: Afsluitend moment. Clubs kregen de afgelopen maanden als huiswerk mee om niet alleen bestuurders maar ook trainers, leden en vrijwilligers te betrekken om een “foto” van de clubwerking te maken. We luisterden of clubs zich in de analyse konden vinden, waar bijgestuurd moet worden en hoe we vervolgens aan de slag zouden kunnen gaan met die informatie. We toetsten ook het “clubproject” concept af.

Het is pas in de volgende fase dat het concreet aan de slag gaan binnen de deelnemende club aan de orde is. De clubleiding van Tasseikan beraadslaagt zich heden of deelname aan deze volgende fase nuttig zou zijn of niet. We houden jullie op de hoogte!