Jeugd

Andy Willaert sensei

Jeugdverantwoordelijke

Clubverantwoordelijke
Clubexaminator (examinator A)
5e dan JKA
Karate sinds 1985
Trainer A Vlaamse Trainersschool Sport Vlaanderen

Maya Uyttersprot sempai

2e kyu JKA
Karate sinds 2008
Initiator/Jeugdsportbegeleider
Vlaamse trainersschool
Sport Vlaanderen

Assistent lesgever